Опазване на водите

Сред водещите проблеми пред, които човечеството днес е поставено са опазването на околната среда, замърсяването на води, почви, въздух.

Липсата на всеки един ресурс може да окаже пагубни последици над човешкия вид, растителен и животински свят.

И днес по света съществуват страни, които имат силна нужда и липса на питейна вода. От тези факти изникват редица други проблеми, сред които заболявания, епидемии, смърт.

Сред най-засегнатите страни, страдащи от липса на вода са тези от „третия свят“. При тях липсват не само канализация, но и доставчика на годна за употреба вода.

Проблемът с дефицит на вода по света се появява като застрашаващ фактор едва през XIX в. Според изследователски и геоложки комисии главен причинител на липсата на вода за пиене се оказва развитието на множество земеделски райони, а развъждането на добитък, води до намаляване на добива.

Друг не по-малко съществен въпрос, определящ липсата на питейна вода е нарастването на броя на населения на планетата ни Земя. С него нуждите се покачват, а количествата драстично намаляват.

Не е за подценяване и факта, че промишленост, инфраструктура и тежки сектори, сред които металургия, машиностроене, нефто добив, корабоплаване и т.н. водят до най-големи замърсявания на околната среда.

Днес човечеството търси все по-целеустремено всякакви превантивни мерки целящи защита на природата от замърсявания и опазване на околната среда. Откриване и проектиране на различни технологии за преработване и пречистване на водите е само една част от нещата, които се правят.

Всякакви предложения и нововъведения биват вземани под внимание, а след обстойното им проучване стават част от човешката дейност, целящи подобряване количествата и качествата на водите на Земята.

Целесъобразното използване на природният ресурс – вода, трябва да е в списъка със задачи с глобално значение, които всеки един съвестен гражданин да спазва стриктно.

Липсата на вода не е само проблем на изостаналите страни, защото миграция на население; загубите на вода в следствие модернизация в различни сектори, вклю. селско стопанство и неефективни мерки могат да се окажат катастрофа в демографски размер.